Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Internet Sales Services s.r.o.
Internetový prodej zboží spotřebitelům (B2C) a drobným podnikatelům (B2B)

1. Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží (dál jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností Internet Sales Services s.r.o., IČO: 05939658, se sídlem Radlická 348/142, Radlice, 150 00 Praha, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C273402, jako prodávajícím (dál jen „Prodávající“), a kupujícím a/nebo objednatelem spotřebitelem a/nebo drobným podnikatelem (dál jen „Kupující“), a to při nákupu zboží dle aktuální nabídky  Prodávajícího (dále jen „Zboží“), realizovaného prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce Nextblue.cz (dále jen „Objednávka“).

Spotřebitelem se pro účely těchto VOP rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“). 

Drobným podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a v té souvislosti uzavírá smlouvy související s takovou činností, a to pokud zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2.000.000 EUR (dále jen „Drobný podnikatel“). 

1.2.     Tyto VOP se užijí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, není-li Prodávajícím písemně stanoveno jinak. Tyto VOP se neuplatní na smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, se kterým uzavřel Prodávající jakoukoli smlouvu před účinností těchto VOP a/nebo na smluvní vztahy mezi Prodávajícím a kupujícím, který je jiným než Drobným podnikatelem. 

1.3.   Koupí Zboží nevznikají Kupujícímu žádná práva k ochranným známkám, obchodním názvům, autorským dílům či jiným právům duševního vlastnictví Prodávajícího.

1.4.     Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou Drobný podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012).

2. Vznik smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím

2.1.      Objednávka Zboží se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží dle těchto VOP.

2.2.     Postup učinění Objednávky probíhá vložením Zboží do košíku, potvrzením výběru a množství zboží a následným stisknutím tlačítka „Pokračovat“. Kupující poté vybere způsob dopravy, platby a vyplní osobní a fakturační údaje. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil (dále jen „Shrnutí objednávky“). Stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“ dojde k závaznému odeslání a učinění Objednávky.

2.3.   Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a výslovné potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP.

2.4.     K uzavření Smlouvy dochází přijetím Objednávky ze strany Prodávajícího formou Potvrzení objednávky, které je Kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

2.5.     Smlouvu vzniklou shora popsaným postupem lze měnit nebo rušit pouze písemnou dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo ze zákonných důvodů. Za písemnou formu se pro účely těchto VOP považuje rovněž forma e-mailové zprávy, je-li ze strany Kupujícího využita e-mailová adresa uvedená v objednávce.

2.6.     Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku nebo její část a/nebo i uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech: 

 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává; nebo
 • cena Zboží u dodavatele se výrazným způsobem změnila;
 • kupní smlouva byla uzavřena na neobvyklé množství Zboží, neobvykle nízkou či vysokou cenu, při technické či softwarové chybě e-shopu. 

2.7.     V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu a Objednávka byla zcela nebo z části Prodávajícím zrušena, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na uvedenou adresu, a k uzavření kupní smlouvy nedojde, resp. uzavřená kupní smlouva bude zrušena.

3. Cena Zboží

3.1.       Cena Zboží v korunách českých vč. DPH, příp. všech daní a případných jiných poplatků, je vždy zveřejněna v aktuální nabídce Prodávajícího v internetovém obchodě Nextblue.cz a bude Kupujícímu potvrzena v Potvrzení objednávky. Prodávající nepožaduje po Kupujícím úhradu dalších poplatků mimo úhradu balného, ceny dopravy a příp. nákladů zprostředkování platby ve výši uvedené v rámci objednávky. 

3.2.     V případě, že je uvedená cena Zboží zjevně chybná v důsledku chyby na straně Prodávajícího způsobené interním informačním systémem a/nebo zaměstnancem Prodávajícího, a to zejm. pokud je cena na první pohled nesprávná, přebývá nebo chybí jedna či více cifer a/nebo výše slevy přesahuje 50 %, aniž by bylo zboží součástí zvláštní marketingové kampaně nebo ve výprodeji, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy bezodkladně odstoupit.

3.3.      Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se Cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4.      Slevy z kupní ceny lze uplatnit jen za podmínek výslovně uvedených a nelze je navzájem kombinovat. V případě, že sleva není uvedena ve Shrnutí objednávky, nebyla uplatněna a Kupující se jí nemůže dovolávat.

4. Platební podmínky 

4.1.     Cena Zboží bude Kupujícím uhrazena jedním z následujících způsobů: 

 • bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány společnosti Československá obchodní banka, a. s. před odesláním Zboží Kupujícímu;
 • bezhotovostně on-line bankovním převodem dle pokynů uvedených v Potvrzení objednávky před odesláním Zboží Kupujícímu. 

Zboží zůstává do úplného zaplacení jeho Ceny vlastnictvím Prodávajícího.

Způsoby platby mohou být z provozních důvodů omezeny bez předchozího upozornění. Pro prodej zboží zákazníkům mimo ČR mohou být způsoby platby omezeny. Platba na dobírku není umožněna při objednání Zboží na doručovací adresu mimo ČR.

4.2.     V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 

4.3.     Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu Kupujícího.

5. Dar, poskytnutí bonusu a/nebo jiné výhody Kupujícímu

5.1.     Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar a/nebo dary. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět Prodávajícímu, budou hodnoty darů chápány jako bezdůvodné obohacení na straně Kupujícího ve smyslu § 2991 a násl. Občanského zákoníku. 

5.2.     Ohledně zboží, které bylo dodáno bezplatně jako dar, nevzniká Kupujícímu nároky z vadného plnění nebo ze záruky za jakost, byla-li výslovně ujednána.

5.3.     Na dar, poskytnutí bonusu a/nebo jiné výhody Kupujícího v souvislosti s Objednávkou, nemá Kupující právní nárok a Prodávající si vyhrazuje právo, takovéto výhody spojené s nákupem Zboží, které bude sám prezentovat, ukončit a/nebo přestat kdykoli poskytovat.

6. Podmínky dopravy Zboží

6.1.     Dodání Zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či přepravní službou, a to:

 • prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o. na doručovací adresu nebo na výdejní místo;

Způsoby dopravy Zboží mohou být z provozních důvodů omezeny. Pro prodej zboží zákazníkům mimo ČR mohou být způsoby dopravy omezeny.

6.2.    Zboží je Kupujícímu dodáváno prostřednictvím přepravní služby (dále jen „Dopravce“) na adresu uvedenou v Objednávce, a to ve lhůtě uvedené u jednotlivého typu dopravy při provádění objednávky. Prodávající neodpovídá za prodlení způsobené Dopravcem.

6.3.     Kupující je informován prostřednictvím e-mailové zprávy či telefonicky o předání zboží Dopravci. Náklady na přepravu Zboží hradí Kupující, a to dle ceníku přepravy Zboží, který je uveden při provádění objednávky. Zboží je zasíláno výhradně na adresy v České republice; do jiných zemí je Zboží zasíláno pouze na základě zvláštní dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím za výslovně sjednaných podmínek. 

6.4.     Při převzetí Zboží od Dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Dopravci a taková poškození vytknout v předávacím protokolu Dopravce. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od Dopravce převzít a uvést tyto skutečnosti v předávacím protokolu Dopravce.

6.5.      Kupující není oprávněn odmítnout převzetí Zboží bez uvedení důvodu. V případě, že tak kupující učiní, je Kupující povinen k úhradě nákladů uskladnění a další přepravy. Odmítne-li Kupující k výzvě Prodávajícího Zboží převzít, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat úhradu nákladů spojených s přepravou a uskladněním Zboží. Bylo-li zboží zaplaceno předem, je Prodávající oprávněn jednostranně započíst tyto náklady oproti uhrazené Ceně a zbytek vrátit Kupujícímu.  Okamžikem neoprávněného odmítnutí převzetí Zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody.

7. Práva z vadného plnění

7.1.      Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá za to, že v době, kdy Kupující Zboží převzal: 

 • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li zvláštního ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující důvodně očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné,
 • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je Zboží v odpovídajícím množství,
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2.      Má-li Zboží vadu, která nebrání užívat Zboží k určenému účelu, je Zboží prodáváno za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného Zboží. Prodávající Kupujícího upozorní, že Zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

7.3.      Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí vyjma případů uvedených v bodě 7.4.

7.4.        Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:

 • u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
 • u Zboží, které má na obalu, návodu, či jiným způsobem vyznačenou omezenou dobu trvanlivosti, a to po uplynutí této doby;
 • vyplývá-li to z povahy věci (Zboží).

7.5.       Představuje-li vada Zboží nepodstatné porušení Smlouvy, tj. zejména v případě, kdy lze Zboží bez větších obtíží v přiměřené době opravit, upravit či vyměnit za nové a dovoluje-li to povaha Zboží tak, aby mělo vlastnosti stanovené v odst. 7.1. VOP, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7.6.      Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v odst. 7.1. VOP, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.7.       Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.8.      Právo z vadného plnění (dále také jen „Reklamace“) Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.9.      Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

7.10.     Práva z vadného plnění Kupující povinen uplatnit bezodkladně po zjištění vady písemně u Prodávajícího nebo e-mailem na adrese *info@nextblue.cz*, a to spolu s popisem uplatňované vady Zboží, fotografií reklamovaného Zboží a kontaktními údaji Kupujícího (zejm. adresa, telefonní číslo případně e-mail).

7.11.      Po přezkoumání uplatněné Reklamace bude v případě jejího oprávněného uplatnění, Kupujícímu vrácena Kupní cena Zboží nebo bude Zboží vyměněno dle požadavku Kupujícího.

7.12.      Při dodání nového Zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady Zboží původně dodané, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

7.13.    V případě potřeby dalšího posouzení reklamovaného Zboží Prodávající zašle Kupujícímu štítek pro dopravu Zboží a Kupující následně předá Zboží do nejbližší pobočky Zásilkovny, případně jiného Dopravce nebo jej vyzvedne kurýr na adrese Kupujícího. Zboží musí být řádně zabaleno a důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. K danému Zboží je třeba přiložit kopii nákupního dokladu, popis uplatňované vady a kontaktní údaje Kupujícího (zejm. adresa, telefonní číslo případně e-mail).

7.14.       Prodávající je oprávněn k reklamaci odmítnout Zboží, které nesplňuje zásady obecné hygieny.

7.15.      Kupujícím uplatněné právo z vady včetně případného odstranění vady bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vady. Lhůtu 30 dnů je možné prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

7.16.      Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vady uplatněno, co je jeho obsahem, jaký způsob vyřízení je Kupujícím požadován, a to bezprostředně po uplatnění práva z vady; pro účely potvrzení o uplatnění práv z vady se za písemnou formu považuje rovněž forma e-mailu, a to i bez zaručeného elektronického podpisu.

7.17.        Po vyřízení práv z vady bude Kupujícímu poskytnuto potvrzení o datu a způsobu vyřízení. 

7.18.       Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

7.19.    Nebezpečí škody na Zboží přechází na Spotřebitele převzetím Zboží. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Spotřebitele také v případě, že zboží neoprávněně nepřevezme; neoprávněné odmítnutí převzetí Zboží nemá vliv na povinnost Spotřebitele k úhradě kupní ceny.

7.20.      Nebezpečí škody na Zboží na Drobného podnikatele okamžikem předání Zboží prvnímu Dopravci. Drobný podnikatel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění z přepravní smlouvy vůči Dopravci.

8. Odstoupení od Smlouvy 

8.1.      Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní, byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Lhůta podle věty první běží ode dne: 

 • převzetí Zboží,
 • převzetí poslední dodávky Zboží, je-li předmětem Smlouvy dodání několika druhů Zboží nebo dodání několika částí
 • převzetí první dodávky Zboží, je-li předmětem Smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

8.2.       Rozhodne-li se Spotřebitel využít práva na odstoupení od Smlouvy dle bodu 8.1 VOP, musí odstoupení od Smlouvy doručit Prodávajícímu nejpozději do 14. dne ode dne, v němž lhůta pro odstoupení počala běžet, a to na adresu *info@nextblue.cz**. Pro odstoupení od Smlouvy lze využít formulář odstoupení od smlouvy, který je uveden na webových stránkách Prodávajícího *** v části „Podpora“.

8.3.      Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, na adresu, která mu bude sdělena prostřednictvím emailu. Zboží je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu nepoužité, úplné, s kompletní dokumentací (opatřené originálními visačkami), nepoškozené, nezašpiněné, včetně originálního obalu, a to ve stavu, v jakém jej převzal.

8.4.        Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající přijaté peněžní prostředky poté, co mu bude Zboží doručeno.

8.5.      Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nevhodného nakládání s tímto Zbožím, které svědčí o užívání jiným způsobem než za účelem obvyklé prohlídky zboží. 

8.6.      Prodávající ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku sděluje Spotřebiteli, že v případě odstoupení od Smlouvy ponese náklady spojené s navrácením Zboží Spotřebitel. Jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, nese náklady přepravy spojené s navrácením Zboží Spotřebitel, jestliže Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.7.      Drobný podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle ust. odst. 8.1. až 8.5. VOP. Drobný podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit jen ze zákonných důvodů. V případě odstoupení od smlouvy nese náklady přepravy spojené s navrácením Zboží Kupující.

8.8.      Kupující nemůže dle článku 8 VOP odstoupit od smlouvy v případě důvodů uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, a to především v případě Zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo u zboží, které není možné z hygienických nebo bezpečnostních důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Kupující ochranný obal Zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci Zboží). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Kupující souhlasí, že je Prodávající oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Kupujícího odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené Zboží na náklady Kupujícího poslat Kupujícímu zpět a nebude-li to možné, je Prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat. Kupující bere na vědomí, že povaha zboží a způsob jeho opakovaného použití je uveden na obalu Zboží a může být vyloučeno, aby bylo zboží opakovaně uzavřeno, zabaleno nebo použito.

9. Ochrana osobních údajů 

9.1.    Objednáním zboží dává Kupující Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů v rozsahu uvedeném v Objednávce, tj. v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní a doučovací adresa (ulice, obec, PSČ), e-mail a telefon, a to pro účely obchodní, marketingové, archivační a evidenční. 

9.2.      Kupující zároveň objednáním Zboží uděluje Prodávajícímu souhlas s využitím své e-mailové adresy uvedené v Objednávce pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení týkajících se podnikatelské činnosti výlučně Prodávajícího, a to ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění.

9.3.      Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů zveřejněném v sekci “Podmínky ochrany osobních údajů“ na webových stránkách Nextblue.cz, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.

10. Uživatelský účet 

10.1.      Na základě registrace Kupujícího provedené na webové adrese Nextblue.cz může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Kupující může objednávat Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

10.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

10.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

10.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a sám odpovídá za užívání uživatelského účtu třetími osobami. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu Prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého uživatelského účtu třetí osobou. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití uživatelského účtu je Prodávající oprávněn uživatelský účet Kupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla. 

10.5.      Prodávající může kdykoli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet dlouhodobě nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP), a to i bez předchozího upozornění. 

10.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

11. Informace pro Spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a o existenci platformy pro řešení sporů online 

11.1.     V případě, že mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s koupí Zboží, který se nepodaří vyřešit dohodou, může Kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, Web: http://adr.coi.cz. 

11.2.     Spotřebitel může pro řešení případných spotřebitelských sporů s Prodávajícím, které se nepodaří vyřešit dohodou, využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Závěrečná ustanovení 

12.1.     Kontaktní údaje Prodávajícího jsou: 

adresa: Radlická 348/142, Radlice, 150 00 Praha
telefon: +420 734 232 583
e-mail: info@nextblue.cz

12.2.     Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po jejím uzavření je Prodávajícím archivována a není Kupujícímu přístupná s tím, že odesláním Objednávky, kde Kupující vyslovil souhlas s těmito VOP se považuje za poskytnutí Smlouvy a VOP Kupujícímu.

12.3.      Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto VOP bez předchozího upozornění.

12.4.      Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1.5.2022.