Zásady ochrany osobních údajů

 

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tento dokument obsahuje zásady ochrany osobních údajů společnosti Internet Sales Services s.r.o., IČO: 05939658, se sídlem Radlická 348/142, Radlice, 150 00 Praha, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C273402 (dál jen „Prodávající“) a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek Prodávajícího (dále jen „VOP“).
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu, je Prodávající.
 3. Společný správce, zástupce správce ani pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyli ustaveni.
 4. Prodávající zpracovává tyto osobní údaje kupujícího, jakožto subjektu údajů (dále jen „Kupující“)
  • jméno a příjmení,
  • kontaktní a doručovací adresa (ulice, obec, PSČ),
  • e-mail,
  • telefon a
  • údaje nezbytné pro plnění Smlouvy.

  

II.
Poskytnutí osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Kupujícího dle VOP, popř. z titulu plnění smluvního vztahu (i bez souhlasu Kupujícího); v rozsahu účetní a daňové agendy jsou osobní údaje zpracovávány na základě relevantních právních předpisů (tj. pro účely plnění příslušných právních povinností správce), konkrétně zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
 2. S veškerými osobními údaji získanými Prodávajícím bude zacházeno jako s důvěrnými a budou použity výhradně pro účely jednání o smluvním vztahu, plnění předmětu uzavírané Smlouvy, z důvodu zajištění řádného vedení účetní a daňové agendy, jakož i pro účely obchodní, marketingové, archivační a evidenční.
 3. Poskytnutí osobních údajů, v rozsahu údajů zpracovávaných na základě souhlasu Kupujícího, je dobrovolné. Kupující může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu údajů zpracovávaných na základě souhlasu Kupujícího, kdykoliv odvolat. Odvolání je možné zaslat na adresu Internet Sales Services s.r.o., IČO: 05939658, se sídlem Radlická 348/142, Radlice, 150 00 Praha, popř. prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@nextblue.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Prodávajícímu. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávnění zpracovávat údaje v zákonem stanoveném rozsahu i bez souhlasu Kupujícího. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se tedy neuplatní v rozsahu, v němž jsou osobní údaje Kupujícího zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy, popř. z jiného zákonného důvodu, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 4. Osobní údaje jsou získávány pouze od Kupujícího.

 

III.
Důvod a zpřístupnění zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje v rozsahu uvedeném v Objednávce jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 2. Osobní údaje nebudou zveřejněny ani přístupné ze zahraničí. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou:
  • doručovatele poštovních zpráv v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní adresa (ulice, obec, PSČ), a to pro účely dodání Zboží, bylo-li Kupujícím jako způsob dodání Zboží zvoleno zaslání Zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či přepravní službou;
  • subjektů, zajišťujících uplatnění vad Zboží k vyřízení reklamace Kupujícího v rozsahu potřebném k vyřízení reklamace;
  • účetních a daňových poradců v rozsahu informací (osobních údajů) uvedených v účetních a daňových dokladech;
  • právních poradců v rozsahu informací potřebných k plnění (či vymáhání plnění ze) smluvního vztahu;
  • orgánů státní správy, resp. veřejné moci (tj. např. Úřad pro ochranu osobních údajů či jiné orgány dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí, správce daně, česká správa sociální zabezpečení, orgány činné v trestním řízení, soudy či soudní exekutoři) a jimi pověřené osoby, a to v rozsahu zákonných povinností správce;
  • poskytovatel zpracovatelským softwarům služeb a aplikací.
 1. Daňovým, účetním a právním poradcům jsou předávány pouze doklady dle zákona o DPH, zákona o účetnictví, daňového řádu či informace v rozsahu nezbytném pro uplatňování práv ze smluvního vztahu. Účetní, daňoví a právní poradci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a smlouvou o zpracování osobních údajů (jsou-li jim předávány osobní údaje Kupujících).
 2. Prodávající postupuje tak, aby Kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Kupujícího. Prodávající osobní údaje Kupujícího předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím) nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

 

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a uplatňování nároků ze Smlouvy (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu);
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.
Likvidace osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním

 1. Osobní údaje se likvidují, v rozsahu údajů zpracovávaných na základě souhlasu Kupujícího, bezodkladně po doručení písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů zaslaným Prodávajícímu, resp. po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, neexistuje-li některý z níže uvedených důvodů pro další uchovávání osobních údajů.
 2. Po případném obdržení písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, resp. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, jsou osobní údaje dále zpracovávány pouze v rozsahu zákonných povinností a pro účely plnění smluvního vztahu; takto zpracovávané osobní údaje jsou likvidovány v následujících lhůtách:
  • údaje uchovávané pro účely plnění smluvního vztahu jsou likvidovány bezodkladně po zániku všech práv a povinností smluvních stran z příslušného smluvního vztahu, neexistuje-li další zákonný důvod pro jejich uchování;
  • údaje uchovávané pro účely vedení účetní agendy jsou likvidovány bezodkladně po uplynutí doby, po kterou je správce povinen uchovávat účetní záznamy dle § 31 a § 32 zákona o účetnictví, neexistuje-li další ze zde uvedených důvodu pro jejich uchování;
  • údaje uchovávané pro daňové účely jsou likvidovány bezodkladně po uplynutí lhůty pro stanovení daně dle § 148 daňového řádu, neexistuje-li další ze zde uvedených důvodu pro jejich uchování;
  • údaje uchovávané pro účely plnění povinností dle zákona o dani z přidané hodnoty jsou likvidovány bezodkladně po uplynutí doby dle § 35 odst. 2 zákona o DPH.

 

VI.
Práva Kupujícího ve vztahu k osobním údajům

 1. Kupující má právo od Prodávajícího získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující má také právo, aby Prodávající bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Kupující právo kdykoli doplnit.

  Kupující má právo na výmaz osobních údajů. V této souvislosti má Prodávající povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o Kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny zákonné podmínky a Kupující o to požádá. Kupující má právo, aby Prodávající v určitých případech i omezil zpracování jeho osobních údajů.
 1. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Prodávajícího, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Kupující právo kdykoli vznést námitku.
 2. Kupující má právo na přenositelnost údajů, která dává Kupujícímu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu.
 3. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Prodávajícího o vysvětlení,
  • požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav.

   Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V každém případě, kdy se Kupující domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud Prodávající na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo Kupující s vyjádřením Prodávajícího nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

 4. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo Kupujícího na ochranu osobních údajů, případně má Kupující právo obrátit se na soud.

 

VII.
Zabezpečení osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.